Астраханська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Академічна доброчесність

ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

АСТРАХАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

__________

___________

Про затвердження Положення про академічну доброчесність в закладі

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про академічну доброчесність в закладі (додається).

2. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності в наступному складі:

Голова – Григор’єва І.В., директор закладу;

Члени комісії: Щербакова І.В., заступник директора з НВР;

                 Сизова Т.І., заступник директора з ВР; 

                 Мамонтова Ю.В., голова ПК;

                 Бойко В.І.., керівник МО початкових класів;

                 Карнаван О.М,., керівник МО фізично-естетичного циклу;

                 Коровіна М.А.., керівник МО суспільно-гуманітарного циклу.

3. Довести дане Положення до педагогічних працівників закладу освіти.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                               І.В.Григор’єва

 

З наказом ознайомлені                                І.В.Щербакова

                                                                      Т.І.Сизова

                                                                      Ю.В.Мамонтова

                                                                      В.І.Бойко

                                                                      О.М.Карнаван

                                                                      М.А.Коровіна

Додаток до наказу

від ____________ №____

 

Положення

про академічну доброчесність у Астраханській загальноосвітній

школі І - ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в комунальному закладі Астраханській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між науково-педагогічними, педагогічними працівниками закладу загальної середньої освіти, здобувачами загальної середньої освіти.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу загальної середньої освіти, Правил внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів закладу загальної середньої освіти.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу загальної середньої освіти (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здобувачами загальної середньої освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники та здобувачі загальної середньої освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу загальної середньої освіти, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах - освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

 

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в закладі загальної середньої освіти необхідно дотримуватися наступних принципів:

        - демократизм;

        - законність;

        - верховенство права;

        - соціальна справедливість;

        - пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

        - рівноправність;

        - гарантування прав і свобод;

        - науковість;

        - професіоналізм та компетентність;

        - партнерство і взаємодопомога;

        - повага та взаємна довіра;

        - відкритість і прозорість;

        - відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Заклад загальної середньої освіти здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.4. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними та педагогічними працівниками передбачає:

        - дотримання норм Конституції України;

        - дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти;

        - дотримання загальноприйнятих етичних норм;

        - дотримання норм законодавства України про авторське право;

        - повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

        - об’єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння здобувачів загальної середньої освіти;

        - якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов’язки;

        - впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;

        - відповідно до вимог законодавства підвищувати свою кваліфікацію;

        - дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

        - не розголошувати конфіденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

        - надання достовірної інформації;

        - контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти;

        - уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів;

        - нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

        - негайно повідомляти Адміністрацію закладу загальної середньої освіти у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

       - тощо.

2.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти передбачає:

        - дотримання норм Конституції України;

        - дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти;

        - дотримання загальноприйнятих етичних норм;

        - дотримання норм законодавства України про авторське право;

        - повагу до науково-педагогічних та педагогічних працівників;

        - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

        - подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

        - поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;

        - бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

        - використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;

        - не фальсифікувати або не фабрикувати інформацію, наукові результати з їх наступним використанням роботі (курсовій, дипломній, дисертаційній);

        - не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності;

        - не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну отриманої академічної оцінки;

        - нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

        - негайно повідомляти Адміністрацію закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

        - тощо.

 

3.Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

3.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі загальної середньої освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації закладу загальної середньої освіти щодо накладання відповідних санкцій.

3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та загальної середньої освіти, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу загальної середньої освіти, Правилами внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти, іншими нормативними (локальними) актами закладу загальної середньої освіти та цим Положенням.

3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу загальної середньої освіти за поданням рішення колегіального органу управління закладу.Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

3.5. До складу Комісії входять педагогічні працівники.

3.6. Будь-який працівник закладу загальної середньої освіти, здобувач загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

3.7. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

3.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

3.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

3.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

3.11. Комісія, не менше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед колегіальним органом управління закладу.

3.12. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

3.13. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

3.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.15. Повноваження Комісії:

          - одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

          - залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

          - проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти;

          - ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

          - готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність;

          - надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

          - інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів закладу загальної середньої освіти.

 

4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Формами проявів академічної недоброчесності є:

        - академічний плагіат;

        - академічне шахрайство;

        - виконання на замовлення та (або) продаж текстів (контрольних, робіт, досліджень і навчальної літератури);

        - порушення методики виконання досліджень;

        - академічна фальсифікація та фабрикація - публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

        - приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

        - академічний обман;

        - академічне хабарництво;

        - конфлікт інтересів;

        - приватний інтерес;

        - службова недбалість;

        - зловживання впливом.

4.3. Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

        - навчальні (МАН роботи (проекти), реферати тощо), науково - методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій), монографії та інші роботи, що вимагають рекомендації колегіального органу управління закладу до видання, а також дистанційні курси. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють колегіальний орган управління закладу.

        - рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів. Організацію перевірки здійснюють головні редактори наукових журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних підрозділів, які організовують відповідні заходи;

Форми академічного плагіату:

        - використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

        - пара фраз аби цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

        - спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

        - представлення в якості власного твору (есе, робіт МАН, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

4.4. Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є:

        - посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

        - використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

        - проходження процедур контролю знань підставними особами;

        - списування - використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

        - повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, тощо);

        - повторна публікація своїх наукових результатів;

        - складання іспиту чи заліку іншою особою.

4.5. Академічний обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

4.6. Академічне хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі. В свою чергу, неправомірна вигода-це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

4.7. Конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

4.8. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

4.9. Службова недбалість - невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

4.10. Зловживання впливом - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

4.11. За порушення правил академічної доброчесності науково - педагогічні та педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

          - дисциплінарна;

          - адміністративна та кримінальна;

          - відмова у підвищенні кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

          - позбавлення кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

          - атестації;

          - інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення з роботи, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.

4.12. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі загальної середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:

          - повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);

          - попередження;

          - відрахування із закладу загальної середньої освіти тощо.

 

5. Попередження академічної недоброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності у закладі загальної середньої освіти використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

        - інформування здобувачів загальної середньої освіти, науково - педагогічних та педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

        - розповсюдження методичних матеріалів;

        - проведення семінарів із здобувачами загальної середньої освіти з питань інформаційної діяльності закладу загальної середньої освіти, правильності написання робіт МАН, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

        - ознайомлення здобувачів загальної середньої освіти й науково - педагогічних працівників та педагогічних працівників із цим Положенням;

        - експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в МАНівських дослідженнях, підготовлених до захисту тощо.

 

6. Заключні положення

6.1. Це Положення затверджується рішенням колегіального органу управління закладу та вводиться в дію наказом директора закладу загальної середньої освіти.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням колегіального органу управління закладу та вводяться в дію наказом директора закладу загальної середньої освіти.